Privacy Policy

Pārzinis SIA ‘’Motel Autosole’’, reģ. Nr. LV40003647259  (turpmāk – Sabiedrība), juridiskā adrese: Rīga, Pils iela 18-1, LV-1050, T.: +371 722133, e-pasta adrese: office@autosole.lv.

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personu datu apstrādi. tad Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot iepriekš norādītos sakaru kanālus.

Sabiedrība apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas  Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības, kā arī aizsargā personas datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Sabiedrība apstrādā fiziskas personas datus (klientu, sadarbības partneru, sadarbības partneru pārstāvju/kontaktpersonu, darba vietas kandidātu, darbinieku un citu personu, kuru dati var nonākt Sabiedrības rīcībā īstenotās komercdarbības ietvaros),  datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Sabiedrības privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības kā arī rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

 

 1. Personas datu apstrādes nolūki un personas datu apstrādes juridiskais pamats

Sabiedrības personas datu apstrādes nolūki ir saistīti ar Sabiedrības funkcijām. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • pakalpojumu sniegšanai – lai Jūs varētu rezervēt numuru viesnīca, lai varētu mainīt vai atcelt savu pasūtījumu, lai jūs varētu saņemt rezervācijas apstiprinājum uz e-pasta adresi, lai uzņēmums varētu pārliecināties par Jūsu vecumu (rezervāciju nevar rezervēt personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un administrēšanai – šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītos jautājumos – arī rēķinu nosūtīšanai.
 • personāla atlasei un vadībai;
 • efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • informācijas izsūtīšanai klientiem;
 • biznesa plānošanai un analītikai;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • Sabiedrības un trešo personu īpašumu aizsardzībai, darbinieku un trešo personu drošībai, lai novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu, fiksētu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu  (videonovērošana).

 

 1. Sabiedrība apstrādā personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats:
 • ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram, grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasības, Arhīva likuma prasības u.c. Galvene izmantojamais juridiskais pamats šī nolūka sasniegšanai ir juridiskā pienākuma izpilde.
 • leģitīmās intereses nodrošināšana. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai veiktu komercdarbību,  nodrošinātu Sabiedrības un tās klientu īpašuma aizsardzību, kā rezultātā Sabiedrības juridiskajā adresē, saimnieciskās darbības veikšanas vietā var tikt veikta videonovērošana, vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, lai realizētu no Sabiedrības un klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma vai likuma izrietošās Sabiedrības leģitīmās (likumiskās) intereses.
 • līguma noslēgšana vai izpilde. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai noslēgtu līgumus, uzraudzītu to īstenošanu, pildītu noslēgto līgumu nosacījumus, kā arī, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības;
 • datu subjekta piekrišana. Piemēram,  iesakoties uz Sabiedrības izsludinātajām vakancēm, Jūs piekrītat savā CV, pieteikuma vēstulē vai anketā norādīto personas datu apstrādei (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītība, pieredze un valodu prasme atbilst amata prasībām u.c.). Sabiedrība apstrādā personas datus, lai izvērtētu pieteikumu un noteiktu, vai esat piemērots vakantajam amatam.
 1. Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kamēr Sabiedrība pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – Sabiedrība glabās līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
 • Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.
 • Video novērošanas rezultātā iegūtos datus Sabiedrība glabās 3 mēnešus, lai atklātu iespējamos noziedzīgos nodarījumus.

Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, Sabiedrība tos dzēsīs vai iznīcinās.

 1. Personas datu saņēmēji

Sabiedrība veic attiecīgums pasākumus, lai apstrādātu personas datus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata konkrētajai personas datu apstrādei.

Personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • Sabiedrības darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Sabiedrība var nodot datus valsts un pašvaldības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm, pašvaldībām, nodokļu pārvaldei tiesai, zvērinātam tiesu izpildītājam).
 • Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, Sabiedrība personas datus var nodot sadarbības partneriem – apstrādātājiem atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā, kas veic vajadzīgo datu apstrādi Sabiedrības uzdevumā, piemēram, auditori, datu bāzes tehniskais uzturētājs un citas personas, kuras saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībai.
 • Trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai konkrētajai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori.

 

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

 

 1. Sadarbības partneru personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātāju izvēle

 

Sabiedrība veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Sabiedrība rūpīgi izvēlas personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtē tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

 

 

 1. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi vai rakstveidā, iesniedzot Sabiedrības juridiskajā adresē Rīga, Pils iela 18-1, LV-1050, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: office@autosole.lv.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem (iesniegt iesniegumu Sabiedrībai), pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, personas datu dzēšanu, personas datu pārnesamību, iebilst pret personas datu apstrādi vai lūgt personas datu labošanu kā arī citas tiesības, kuras izriet no Regulas noteikumiem.

Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Sabiedrība neizmanto Jūsu datus automatizēto lēmumu pieņemšanā.

 1. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi vai rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Sabiedrības juridiskajā adresē Rīga, Pils iela 18-1, LV-1050 (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: office@autosole.lv

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic Sabiedrība, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.